Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Eternal Golden Castle
Tainan City
88 Anping Route
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route