e-Bus

Select a route
備註:「屏北線」丶「金門線A丶B丶C丶D線」、「媽宮北環線A、B線」尚未提供公車動態查詢!

Xianshan Route

Bus Station plate number Arrival
Nanzhuang(南庄) 48
Nanzhuang Visitor Center(南庄遊客中心) 48
Li Jing Guan(里京館) 52
Xiaodonghe Tribe(小東河部落) 54
Nanjiang Recreational Agricultural District(南江休閒農業區) 55
Siazhuang(下庄) 59
Penglai River Ecology Park(蓬萊自然生態園區) 60
Erping Tribe(二坪部落) 65
42 Tribe(Ⅰ)(四二份部落(1)) 65
42 Tribe(Ⅱ)(四二份部落(2)) 66
Baguali Tribal Village(八卦力部落) 69
Xian Mountain Temple(仙山靈洞宮) 79
Bus Station plate number Arrival
Xian Mountain Temple(仙山靈洞宮) 78
Baguali Tribal Village(八卦力部落) 88
42 Tribe(Ⅱ)(四二份部落(2)) 91
42 Tribe(Ⅰ)(四二份部落(1)) 91
Erping Tribe(二坪部落) 92
Penglai River Ecology Park(蓬萊自然生態園區) 95
Siazhuang(下庄) 96
Nanjiang Recreational Agricultural District(南江休閒農業區) 100
Xiaodonghe Tribe(小東河部落) 101
Li Jing Guan(里京館) 103
Nanzhuang Visitor Center(南庄遊客中心) 107
Nanzhuang(南庄) 109
Timetable