Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Xitou
Nantou County
Xitou Route
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center(佛陀紀念館)
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Liyutan
Hualien County
Hualien Route