Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route
Luye Gaotai
Taitung County
East Rift Valley Line
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Xitou
Nantou County
Xitou Route