Fo Guang Shan Buddha Memorial Center(佛陀紀念館)
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Guanziling Hot Spring
Tainan City
Guanziling Wushantou Shuttle Bus
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Xitou
Nantou County
Xitou Route
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route