Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Luye Gaotai
Taitung County
East Rift Valley Line
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Eternal Golden Castle
Tainan City
88 Anping Route
Xitou
Nantou County
Xitou Route
Pingtung County
Kenting Express Line
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A