823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route
Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line