Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Luye Gaotai
Taitung County
East Rift Valley Line
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center(佛陀紀念館)
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line