Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Eternal Golden Castle
Tainan City
88 Anping Route
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center(佛陀紀念館)
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route