Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route