Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center(佛陀紀念館)
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Guanziling Hot Spring
Tainan City
Guanziling Wushantou Shuttle Bus
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route