Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Xitou
Nantou County
Xitou Route
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Kenting National Park
Pingtung County
Kenting Express Line
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route