823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Xitou
Nantou County
Xitou Route
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route
Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus