Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Eternal Golden Castle
Tainan City
88 Anping Route
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center(佛陀紀念館)
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route