Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route
Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Xitou
Nantou County
Xitou Route
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus